dimanche 25 mai 2008

9-De l'Interpellation Communale du 25/10/2007

Voici le texte intégral publié par l'Administration Communale d'Anderlecht


Le texte a été lu selon un découpage, tantôt en néerlandais, tantôt en français.

Pour celles et ceux qui éprouvent des difficultés soit en néerlandais ,soit en français, les textes francophone et néerlandophone se trouvent plus bas.


Début de citation: «

SEANCE DU 25 OCTOBRE 2007

Nr 8

VERGADERING VAN 25 OKTOBER 2007

________________________

Présidence de G. VAN GOIDSENHOVEN, Bourgmestre.

Voorzitterschap van G. VAN GOIDSENHOVEN, Burgemeester.

_____________________________

Présents - Aanwezig : G. Van Goidsenhoven, Bourgmestre-Président/Burgemeester-

Voorzitter, F. Cumps, A. Vanpévenage, M. Cassart, L. Lapage, D. Depré, M. Akouz, W.

Raes, F. El Ikdimi, Echevins/Schepenen ; P. Reniers, E. Tomas, W. Vandenbossche, J.

Eckelmans, R. De Roover, F. Carlier, J. Van Assche, F. Laanan, P. Debry, A. Drouart,

G. Wilmart, M. El Manti, G. Vandecasteele, R. Petit-Jean, E. Wilmet, R. Nenain, P.

Michiels, I. Peetermans, H. Yigit, A. Kaya, A. Boustani, K. Adine, E. Roex, C. Vanden

Stock, L. De Keyzer, M. Vermonden, R. Pypens, C. Dielis, O. Dubru, M. Garti Moulki, M.

Grieten, P. Empain, Conseillers communaux/Gemeenteraadsleden; J. Verhulst,

Secrétaire communal/Gemeentesecretaris..

F. Miroir, quitte la séance au point 24 de la Séance publique / verlaat de zaal op punt

24 van de Openbare Vergadering / et reprend séance au point 25 de la Séance

publique/ en treedt de vergadering opnieuw binnen op punt 25 van de Openbare

Vergadering.

F. Cumps, quitte la séance au point 27 de la Séance publique / verlaat de zaal op punt

27 van de Openbare Vergadering / et reprend séance au point 28 de la Séance

publique / en treedt de vergadering opnieuw binnen op punt 28 van de Openbare

Vergadering.

R. De Roover, J. Van Assche, M. Grieten, quittent la séance au point 30 de la Séance

publique/verlaten de vergadering op punt 30 van de Openbare Vergadering.

W. Vandenbossche, quitte la séance au point 37 de la Séance publique/ verlaat de zaal

op punt 37 van de Openbare Vergadering / et reprend séance au point 38 de la Séance

publique/ en treedt de vergadering opnieuw binnen op punt 38 van de Openbare

Vergadering.

I. Peetermans, quitte la séance au point 41 de la Séance publique / verlaat de

vergadering op punt 41 van de Openbare Vergadering / et reprend séance au point 42

de la Séance publique / en treedt de vergadering opnieuw binnen op punt 42 van de

Openbare Vergadering.

G. Vandecasteele, A. Kaya, M. Vermonden, quittent la séance au point 62 de la

Séance publique/verlaten de vergadering op punt 62 van de Openbare Vergadering.

R. Pypens quitte la séance au point 67 de la Séance publique / verlaat de vergadering

op punt 67 van de Openbare Vergadering / et reprend séance au point 68 de la Séance

publique / en treedt de vergadering opnieuw binnen op punt 68 van de Openbare

Vergadering.

P. Reniers, W. Vandenbossche, F. Carlier, E. Wilmet, C.Vanden Stock, I. Peetermans,

O. Dubru, quittent la séance au point 68 de la Séance publique /verlaten de

vergadering op punt 68 van de Openbare Vergadering.

_____________

Absents-Afwezig : I. Emmery, N. Bomele, V. Van Nuffel, Conseillers communaux

/Gemeenteraadsleden.

______________

[...] pages 11 à 15 du fascicule.

2. Vergaderingen. Interpellatie van de inwoners aangaande de kwaliteit en de

distributie van het drinkwater in de wijk Het Rad.

Assemblées. Interpellation des habitants relative à la qualité et à la distribution de l’eau potable dans le quartier de La Roue.

De vertegenwoordiger van de inwoners van de wijk “Het Rad” geeft lezing van de

volgende tekst :

Le représentant des habitants du quartier “La Roue” donne lecture du texte suivant :

Mijnheer de burgemeester, dames en heren schepenen en raadsleden, dames en heren,

goeden avond.

Mijn naam is André Oelbrandt. ln naam van een aantal zeer bezorgde bewoners van de

wijk Het Rad wens ik U enkele vragen te stellen over de kwaliteit van ons drinkwater.

Op de eerste plaats wens ik de heer Vangoidsenhoven te feliciteren met zijn benoeming

als kersverse burgemeester.

Mag ik zo vrij zijn een verklaring van uw hand te citeren die verschenen is in het blad

'Anderlecht Contact' van september 2007:

"Alors qu'il me revient l'honneur de lui ( feu Jacques Simonet) succéder à la tête du

Collège et du Conseil d'Anderlecht, je voudrais vous assurer de mon intention de mener

à bien, avec l'ensemble des Echevins, le projet qu'il avait tracé avec eux, visant à

réhabiliter une qualité de vie digne de ce nom dans nos quartiers ».

Daarom vragen de inwoners van de wijk Het Rad welke uw houding is en welke

oplossing U wilt geven aan een zwaar probleem waarmee verschillende inwoners van

Het Rad geconfronteerd worden: eigenaars, huurders en sociale huurders. Uit testen

blijkt dat het leidingwater niet beantwoordt aan de normen van drinkwater voor menselijk

gebruik! U weet wellicht dat water van goede kwaliteit een grondrecht is dat opgenomen

is in de Verklaring van de Rechten van de Mens.

In het begin van het jaar 2005 heeft de toenmalige schepen, de heer Philippe Debry, in

samenwerking met de Maatschappij voor waterdistributie en de Anderlechtse Haard, een

informatievergadering belegd voor de inwoners van de wijk, aangaande de vernieuwing

van de waterleidingen en de nieuwe aansluitingen met de woningen.

Toen deze werken uitgevoerd waren, bleek de kwaliteit van het kraantjeswater niet altijd

te voldoen aan de normen voor menselijk gebruik. Het water is soms vervuild met

deeltjes roest en zand.

Uit informatie die de inwoners hebben ingewonnen en uit getuigenissen blijkt dat deze

vervuiling mogelijk afkomstig is van verouderde leidingen in lood, die onder druk staan en

nog aan de achterkant van de huizen gelegen zijn. Eventuele lekken in deze buizen

kunnen het drinkwater in de hoofdleiding vervuilen.

Getuigenissen van inwoners van de wijk en van loodgieters, kontakten met de

Maatschappij voor Waterdistributie, bevestigen dat de plannen waarop de ligging van

deze waterleidingen en kranen staan, niet meer beschikbaar zijn.

Nous demandons donc aux édiles communaux de prendre leurs responsabilités et de

garantir la santé publique en veillant à la qualité de l’eau publique distribuée dans le

quartier de “La Roue”.

1. Quand les habitants pourront-ils consommer une eau de distribution répondant aux

normes en vigueur et en toute sécurité sanitaire ?

2. Nous demandons une analyse immédiate et sur une période suffisamment longue de

l’eau distribuée. Nous demandons que les résultats des analyses et les risques pour la

santé soient publiés.

3. Après l’exécution des travaux nécessaires, nous demandons une nouvelle analyse et

la publication des résultats.

Bij een aantal sociale huurders van de Anderlechtse Haard is het probleem veel erger.

De verontreiniging is er nog groter omdat, voorbij de watermeter, de leidingen verouderd

zijn of met onaangepast materiaal zijn aangelegd.

Kort na de renovatiewerken in 2000 en 2001 konden een aantal bewoners het

kraantjeswater niet meer gebruiken als drinkwater of om eten te bereiden. Sommige

huurders hebben sindsdien, voor menselijke consumptie, water in flessen gekocht.

Andere minder welgestelde mensen moesten zich maar behelpen met ongezond

leidingwater.

Uit artikels die verschenen zijn in de pers "La Dernière Heure" en "La Capitale" van 3

oktober blijkt dat de Maatschappij voor de waterdistributie en haar voorzitter op de hoogte

zijn van de problemen, maar zij merken daarbij op dat ze maar één klacht ontvangen

hebben. ln het huis van deze ene persoon heeft de Maatschappij voor waterdistributie de

installatie van de waterleidingen vervangen.

Maar wij weten dat meerdere sociale huurders die in deze gerenoveerde woningen

komen wonen zijn te maken hebben met het probleem van ondrinkbaar water.

1. Est-il normal que les locataires doivent individuellement porter plainte pour que le

Foyer anderlechtois” réagisse?

2. Quand le “Foyer anderlechtois” fera-t-il exécuter les travaux nécessaires pour que les

familles puissent jouir d’une eau conforme?

3. Les locataires seront-ils indemnisés pour les inconvénients, quand et par qui ?

4. entre temps, où les habitants seront-ils logés et pour combien de temps ?

Ik wil eindigen met een laatste vraag :

Indien slecht leidingwater gezondheidsproblemen zou veroorzaken, wie draagt er dan de

verantwoordelijkheid en wie zal de eventuele kosten dragen?

Ik dank U voor uw aandacht.

Madame l’Echevine DEPRE déclare qu’elle tient à informer les habitants de quartier de

la Roue que, comme eux, elle défend le fait que d’avoir accès à une eau de qualité est

un droit fondamental de tous les habitants de cette commune quel que soit le quartier où

ils vivent.

Le 23 août 2006, à la demande d’un habitant du quartier de la Roue, il a été constaté

que l’eau de distribution avait un aspect suspect.

Un contrôle a été effectué et les conclusions de du Laboratoire Intercommunal de Chimie

et de Bactériologie, ayant procédé à l’analyse est la suivante : la valeur en fer est trop

élevée pour une eau potable, la présence de fer témoigne généralement d’un problème

de corrosion dans l’installation privée.

Le 29 août 2006,elle a écrit au président du Foyer Anderlechtois, afin de faire procéder

au contrôle de l’installation interne de la plomberie.

Le temps a passé et le 24 avril 2007, le Foyer Anderlechtois a fait procéder à un

contrôle des compteurs par la Société VIVAQUA qui a répondu qu’au niveau des

compteurs, les résultats sont conformes à la législation en vigueur relative à l’eau

distribuée par réseau.

Néanmoins, le problème demeurant, le service technique du Foyer Anderlechtois a fait

procéder pour chacune des 16 habitations à une analyse de 2 échantillons, la première à

la sortie du compteur et la deuxième à la sortie du robinet de la cuisine. Leurs résultats

confirment que dans 60% des analyses, au niveau du robinet de la cuisine, les valeurs

constatées de présence de fer dépassent la valeur autorisée de 0,2mg/l.

D’autre part, en moyenne, les concentrations en fer sont plus élevées au niveau des

robinets de cuisine qu’au niveau des compteurs.

Ces résultats indiquent qu’il existe des problèmes de corrosion des canalisations dans

certaines habitations de ce quartier et qu’il semble que le problème de corrosion se situe

surtout au niveau de la tuyauterie intérieure.

Ces tuyauteries ont été renouvelées, il y a quelques années à peine.

Je demande donc, que le Foyer Anderlechtois contacte l’entreprise ayant réalisé les

travaux de rénovation de ces habitations afin d’appliquer la garantie décennale.

Elle ajoute que la présence en fer dans l’eau ne constitue pas en soi un danger pour la

santé ; la corrosion peut entraîner la présence d’autres métaux dans l’eau,

principalement le zinc dans le cas de conduites en acier galvanisé, mais le zinc ne

constitue pas non plus un danger pour la santé. Il faut toutefois avoir à l’esprit que la

présence des métaux peut influencer la clarté et le goût de l’eau.

Il me semble donc nécessaire de déterminer la cause précise de la corrosion pour

pouvoir étudier la manière d’y remédier. Le consommateur d’eau de distribution est en

effet en droit d’exiger une eau claire et sans défaut organoleptique.

Le fer est un élément essentiel à la nutrition. L’ingestion de grandes quantités de fer a

des effets toxiques, mais rien n’indique que la concentration maximale communément

observée dans l’eau potable constitue un danger pour la santé. La prudence s’impose

pour les jeunes enfants et certains patients à risques.

Elle souligne qu’en tant qu’Echevine de la Santé, elle est tout à fait à l’écoute de ce

problème que qu’elle le surveille de manière particulière. Elle insiste auprès du « Foyer

anderlechtois » pour qu’il remédie le plus rapidemment au problème. Elle ajoute qu’elle

tient, à la disposition des habitants, les résultats des analyses effectuées. Elles sont

correctes et l’eau est donc potable et ne présente pas de danger. Elle veillera de toute

façon à ce que le « Foyer anderlechtois » fasse le nécessaire pour améliorer la qualité

de l’eau.

Monsieur l’Echevin AKOUZ ajoute qu’il partage les propos de sa collègue qui coordonne

la problématique au niveau communal. Quant à lui, il a communiqué la situation à l’IBDE.

W. VANDENBOSSCHE begrijpt de uitleg van de Schepen DEPRE niet goed. Ze vertelt

dat er een zwaar probleem is maar zegt toch dat het water drinkbaar is!! Het is gezond

of ongezond?? Het is eigenaardig te zeggen dat er problemen zijn en dan de mensen

aan te moedigen om water te drinken. Hij stelt voor dat de Gemeenteraad vandaag

beslist om drinkbaar water uit te delen zodat het probleem vlug opgelost is. De burgers

verdienen een correcte behandeling.

Madame l’Echevine DEPRE répond qu’elle a dit que l’eau était potable et sans danger

pour la santé. La potabilité veut dire qu’il n’y a pas de danger sanitaire. Toutefois, la

salubrité de l’eau signifie toutefois qu’elle est inbuvable au niveau du goût. Elle souligne

qu’elle n’a pas dit que l’eau ne pouvait pas être bue. Il est un fait que cette eau n’est pas

de qualité. Elle insiste auprès du « Foyer anderlechtois » pour qu’il remédie à la

situation. Sur proposition de W. VANDENBOSSCHE, elle est d’accord pour demander

au « Foyer anderlechtois » de prévoir des berlingots d’eau.

De vertegenwoordiger van de bewoners verklaart dat studies in Canada hebben

aangetoond dat er een “maladie de la rouille” bestaat en dat deze ziekte schadelijk is

voor de gezondheid.

W. VANDENBOSSCHE vraagt aan de Burgmeester-Voorzitter of er

gezondheidsstatistieken over de wijk “Het Rad” bestaan? Waarom moeten sommige

Anderlechtenaren water van minder kwaliteit drinken dan de andere burgers?

Madame l’Echevine DEPRE fait remarquer qu’elle est entièrement d’accord sur le fait

que tout le monde a le droit de boire de l’eau claire et sans défaut organoleptique. Elle

ne veut pas tourner en rond, va pousser le « Foyer anderlechtois » à procéder aux

travaux, mais ne peut décemment pas dire aux habitants qu’ils sont en danger, alors que

ce n’est pas vrai!! En résumé, même si l’aspect n’est pas de qualité, la potabilité, la

chimie de l’eau n’est pas mauvaise.

Le représentant des habitants présente ensuite une bouteille d’eau issue d’un robinet du

quartier: l’eau n’est absolument pas claire. Il craint cependant, que, même si l’eau n’est

pour l’instant pas imbuvable, il se pourrait bien qu’elle le soit dans le futur! Il vaut donc

mieux prévoir que guérir.

***** »fin de citation


Voici le texte en français pour celles et ceux qui éprouvent des difficultés en néerlandais.


Début de citation: «

Interpellation du Conseil communal d’Anderlecht du 25 octobre 2007 par les habitants du quartier de « La Roue »

Sujet : la santé publique et la qualité de l’eau potable dans le quartier « La Roue ».

Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Echevines et Echevins, Conseillères et Conseillers communaux, Mesdames et Messieurs, bonsoir.

Je m’appelle André Oelbrandt. Au nom d’un certain nombre d’habitants très soucieux du quartier de La Roue je désire poser quelques questions concernant la qualité de notre eau potable.

En première instance, je veux féliciter Monsieur le Bourgmestre Vangoidsenhoven pour sa nomination. Dans le journal « Anderlecht Contact » du mois de septembre 2007, vous avez déclaré :

« Alors qu’il me revient l’honneur de lui ( feu Jacques Simonet) succéder à la tête du Collège et du Conseil d’Anderlecht, je voudrais vous assurer de mon intention de mener à bien, avec l’ensemble des Echevins, le projet qu’il avait tracé avec eux, visant à réhabiliter une qualité de vie digne de ce nom dans nos quartiers ».

Dès lors, les habitants du quartier La Roue vous demandent quelles sont vos positions et solutions face à un problème grave que vivent plusieurs habitants : propriétaires, locataires, et locataires sociaux. Chez ces personnes, en effet, l’eau distribuée par réseau et destinée à la consommation humaine ne répond pas aux normes en vigueur … ! Or, il faut souligner qu’avoir accès à une eau de qualité est un droit fondamental repris dans la Charte des Droits de l’Homme.

 • Au début de l’année 2005, Monsieur Philippe Debry, Echevin à l’époque, organisait en collaboration avec la Société de distribution d’eau et le Foyer Anderlechtois une réunion d’information pour les habitants du quartier, concernant le remplacement des conduites d’eau dans les voiries et les nouveaux raccordements aux habitations.

  Après les travaux des habitants se sont vus confrontés à une qualité d’eau de robinet ne répondant plus aux normes pour la consommation humaine. L’eau est parfois polluée par des particules de rouille et de sable.

  Suite à des informations obtenues par les habitants et autres témoignages, cette pollution provient peut-être de conduits vétustes en plomb encore raccordés et donc sous pression, situés à l’arrière des maisons. Des fuites dans ces conduits mèneraient à la contamination d’ eaux stagnantes dans ces tuyaux polluant probablement l’eau potable dans le conduit principal.

  Des témoignages d’habitants, de plombiers et des contacts avec la Société de distribution nous confirment que les plans avec l’emplacement des conduits et des vannes ne sont plus disponibles.


  Nous demandons donc aux édiles communaux de prendre leurs responsabilités et de garantir la santé publique en veillant à la qualité de l’eau distribuée dans le quartier de La Roue.

 1. Quand les habitants pourront-ils consommer une eau de distribution répondant aux normes en vigueur et en toute sécurité pour leur santé ?

 2. Nous demandons une analyse immédiate, et durant une période suffisante, de l’eau distribuée. Nous demandons que les résultats des analyses et les risques pour la santé soient publiés.

 3. Après l’exécution des travaux nécessaires nous demandons une nouvelle analyse et la publication des résultats.


 • Certains locataires sociaux du Foyer Anderlechtois subissent une situation bien plus grave. La pollution est encore plus forte parce que, après le compteur, les conduites d’eau sont vétustes ou parce que les installations ont été réalisées avec un matériel inadapté.

  Peu de temps après leur emménagement dans les maisons rénovées en 2000-2001, ils ne pouvaient plus employer l’eau de robinet pour boire ou cuisiner. Certains locataires ont depuis lors acheté de l’eau en bouteille pour la consommation humaine. D’autres, moins fortunés, sont forcés de se débrouiller avec l’eau de distribution insalubre.

  Dans des articles de presse parus dans la ‘Dernière Heure’ et dans ‘La Capitale’ du 3 octobre, la société ‘Foyer Anderlechtois’ et son président se disent être conscients du problème, mais ils n’ont reçu qu’une seule plainte. Dans la maison de ce locataire plaignant, la Société a remplacé l’installation de distribution d’eau très récemment.
  Mais nous savons que les mêmes problèmes se posent chez pas mal de locataires. Nous connaissons plusieurs locataires qui sont rentrés dans des maisons rénovées et se voient confrontés avec une eau non potable.

  1. Est-il normal que les locataires doivent porter
  individuellement plainte pour que le Foyer Anderlechtois réagisse ?

  2. Quand est-ce que le Foyer Anderlechtois fera-t-il exécuter les travaux nécessaires afin que les familles puissent jouir d’une eau potable conforme aux normes ?

  3. Les locataires seront-ils indemnisés pour les frais et les inconvénients ? Et par qui ? Et quand est-ce qu’ils seront indemnisés ?

  4. Et entre-temps, où les habitants seront-ils logés ? et pour combien de temps ?

 • Concluons avec une dernière question :
  Si une mauvaise eau de distribution provoque des problèmes de santé qui en portera la responsabilité et qui se chargera des frais éventuels aux problèmes de santé ?
  Je vous remercie pour votre attention.

»fin de citationEn hier de nederlandstalige versieCitaat: «

Interpellatie van de gemeenteraad van 25 oktober 2007
Door inwoners van de wijk “Het Rad”

Onderwerp: volksgezondheid en de kwaliteit van het drinkwater in de wijk.

Goedenavond mijnheer de burgemeester, dames en heren schepen en raadsleden, dames en heren.


Mijn naam is André Oelbrandt, in naam van een aantal zeer bezorgde bewoners van de wijk Het Rad een wens ik u vanavond een enkel vragen over de kwaliteit van ons drinkwater te stellen.

Hierbij wens ik de heer Vangoidsenhoven als kersverse burgemeester feliciteren met zijn aanstelling.

Mag ik zo vrij zijn hem te citeren uit Anderlecht Contact van september 2007: « Alors qu'il me revient l'honneur de lui [à feu Jacques Simonet] succéder à la tête du Collège et du Conseil d'Anderlecht, je voudrais vous assurer de mon intention de mener à bien, avec l'ensemble des Echevins, le projet qu'il avait tracé avec eux, visant à réhabiliter une qualité de vie digne de ce nom dans nos quartiers ».


De bewoners van de wijk “ Het Rad “, zowel sociale huurders, eigenaars-bewoners als andere huurders worden geconfronteerd met ondrinkbaar leidingwater, een zwaar probleem. Uit testen blijkt dat het water niet conform is aan de normen van drinkwater voor menselijk gebruik.

Beschikking hebben over drinkbaar water is een mensenrecht opgenomen in de Mensenrechtenverklaring.

Begin 2005 organiseert de toenmalige schepen Philippe Debry, samen met de watermaatschappij en de Anderlechtse Haard een infovergadering voor de bewoners in de wijk om aan te kondigen dat de waterleiding vernieuwd wordt.

Ondertussen zijn deze werken uitgevoerd en blijkt de kwaliteit van het water helemaal niet te voldoen, roest en zand en andere verontreinigingen (onder andere lood en zink) vinden de inwoners van de wijk in het drinkwater.

Uit door inwoners ingewonnen informatie wordt deze verontreiniging veroorzaakt doordat de oude versleten loden leiding achter de huizen onder druk blijft staan. De loden leiding, aangesloten op de hoofdleiding, lekt en het stagnerende water in de leiding verontreinigt het drinkwater in de aanvoerleiding.

Uit getuigenissen van inwoners van de wijk, loodgieters en na contacten met de watermaatschappij blijkt dat plannen van deze oude waterleiding met de ligging en de kranen niet beschikbaar zijn.


Daarom vragen wij dat de gemeente haar verantwoordelijkheid opneemt en de gezondheid van haar inwoners beschermt.

 • Wanneer kunnen de bewoners van de wijk terug het leidingwater conform aan de normen drinken?

 • Wij vragen nu een grondige analyse op verschillende plaatsen in de wijk van het drinkwater en dit over een redelijk periode, met het openbaar maken van de resultaten en de risico’s voor de gezondheid van de gebruikers van dit water.

 • Na de uitgevoerde werken vragen wij opnieuw een analyse van het water met bekendmaking van de resultaten.


Bij een aantal huurders van de Anderlechtse Haard is het probleem veel erger.

De verontreiniging wordt vergroot door de slechte installatie na de watermeter.

Sommige huurders gebruiken het leidingwater niet om te drinken of eten te bereiden. Omdat het leiding water kort nadat zij de in 2000-2001 gerenoveerde woning betrokken, niet meer drinkbaar is kopen zij flessenwater voor menselijke consumptie.

Anderen minder bedeelden doen het met slecht leidingwater.


De Anderlechtse Haard vernieuwde nadat een huurder klacht had neergelegd, de waterinstallatie bij deze huurder.

In persartikels, verschenen in l’Avenir en La Dernière Heure blijkt dat de maatschappij en haar voorzitter op de hoogte zijn van de problemen.

Hierbij merkt de maatschappij op dat zij maar één klacht ontving. Wij hebben weet dat veel huurders van de toen gerenoveerde woningen met hetzelfde probleem van de aangetaste waterleiding geconfronteerd worden. Het is volgens ons niet normaal dat de huurders eerst moeten klacht neerleggen voordat de maatschappij de nodige maatregelen neemt.


 1. Wanneer kunnen deze huurders over drinkbaar water (voldoende aan de normen) beschikken?

 2. Wanneer gaat de maatschappij Anderlechtse Haard de werken uitvoeren?

 3. Worden de huurders vergoed voor de geleden schade, gemaakte kosten en het ongemak?

 4. Zullen al deze huurders tijdelijk voor hoelang? moeten verhuizen, zodat de nodige kunnen uitgevoerd worden?


Om af te sluiten een laatste vraag:

Als blijkt dat het geleverde slechte leidingwater de oorzaak is van gezondheidsproblemen, wie draagt dan de eventuele kosten?


Wij danken u voor uw aandacht.

“eind van citaat.

Aucun commentaire: